9th mathematics NCERT exercise questions with answers, Mathematics

Number System – Exercise 1.6 – Class IX

  1. Find:

(i) 641/2

(ii)321/5

(iii) 1251/3

Solution:

(i) 641/2 = (82)1/2 = 82*(1/2) = 8

(ii)321/5 = (25)1/5= 25*(1/5) = 2

(iii) 1251/3 = (53)1/3 = 53*(1/3) = 5


  1. Find

(i)93/2

(ii) 322/5

(iii) 163/4   

(iv) 125-1/3

Solution:

(i)93/2 = (91/2)3 = 33 = 9

(ii) 322/5 = (321/5)2 = 22  = 4

(iii) 163/4 = (161/4)3 = (2)3 = 8

(iv) 125-1/3 = (1251/3)-1 = 5-1 = 1/5


  1. Simplify:

(i)22/3.21/5

(ii) (1/33)7

(iii) 111/2/111/4

(iv)71/2. 81/2

Solution:

(i)22/3.21/5  = 22/3 + 1/5 = 210+3/15  = 213/15

(ii) (1/33)7 = (3-3)7 = 3-21

(iii) 111/2/111/4 = 111/2 – 1/4 = 112-1/4 = 111/4

(iv)71/2. 81/2 = 561/2


 

 

Advertisements

2 thoughts on “Number System – Exercise 1.6 – Class IX”

Comments are closed.